Przegląd języków zapytań

Eklektyczny i stronniczy przegląd języków zapytań do baz danych: obiektowych, półstrukturalnych i XML.

Podziękowania

Dla Grzegorza Enzo Dołęgowskiego za wpisanie moich notatek do komputera.

Przykładowy schemat obiektowej bazy danych

Przykłady są oparty na modelu danych i zachowania dla obiektowych baz danych.

K = {Osoba, Małżeństwo, Zameldowanie}

typ(Osoba) =    [ PESEL : String;
           Imię : String;
           Nazwisko : String;
           Ojciec : Osoba;
           Matka : Osoba;
           Dzieci : {Osoba} ]
			  
typ(Małżeństwo) =  [ Mąż : Osoba;
           Żona : Osoba;
           Data_zawarcia : Date;
           Data_ustania : Date;
           Dzieci : {Osoba} ]

typ(Zameldowanie) = [ Obywatel : Osoba;
           Adres : [ 
                Ulica : String;
                Nr_domu : String;
                Nr_miesz : String;
                Miejscowość : String;
               ]
           Od_kiedy : Date;
           Do_kiedy : Date;
           Rodzaj : String
          ]

Język zapytań NaszQL

select wyrażenie
  from ciąg deklaracji zmiennych zakresowych
  where warunek logiczny

Przy czym wyrażenie jest jednym z:

 1. element W*,
 2. agregacje na zbiorach (count, sum, avg, flatten, element - koercja kolekcji na jej jedyny element),
 3. zmienne zakresowe.

Pierwszy przykład

NaszQL:
select [ Nazwisko : x.Nazwisko, Imię : x.Imię ]
 from x ∈ Osoba
 where x.Imię = 'Adolf';
O2 (ODMG OQL):
select struct(Nazwisko : x.Nazwisko, Imię : x.Imię)
 from x in Osoba
 where x.Imię = 'Adolf';
SQL, ad hoc, „brudny”:
select Nazwisko, Imię
 from Osoba
 where Imię = 'Adolf';
SQL, aplikacyjny, „czysty”:
select x.Nazwisko, x.Imię
 from Osoba x
 where x.Imię = 'Adolf';
Język 3GL:
fromfor x ∈ Osoba do
whereif x.Imię = 'Adolf' then
selectoutput [ Nazwisko : x.Nazwisko, Imię : x.Imię ]

Złączenie zależne (ewaluacje od lewej do prawej)

NaszQL:
select [ Nazwisko : x.Nazwisko, Rodzic : x.Imię, Dziecko : y.Imię ]
 from x ∈ Osoba, y ∈ x.Dzieci
 where x.Nazwisko = y.Nazwisko;
Język 3GL:
for x ∈ Osoba do
 for y ∈ x.Dzieci do
  if x.Nazwisko = y.Nazwisko then
   output [ Nazwisko : x.Nazwisko, Rodzic : x.Imię, Dziecko : y.Imię ]
SQL, złączenie niezależne:
select x.Nazwisko, x.Imię as Rodzic, y.Imię as Dziecko
 from Osoba as x, Osoba as y
 where x.Nazwisko = y.Nazwisko
  and y in x.Dzieci;

Brak potrzeby GROUP BY

NaszQL:
select [ Imię : x.Imię, Nazwisko : x.Nazwisko, Potomstwo : count(x.Dzieci) ]
 from x ∈ Osoba
 where count(x.Dzieci) > 5;
SQL87:
select x.Imię, x.Nazwisko, count(*)
 from Osoba x, Osoba y
 where x.PESEL = y.PESEL_matki or x.PESEL = y.PESEL_ojca
 group by x.PESEL, x.Imię, x.Nazwisko
 having count(*) > 5;
SQL99 (bez GROUP BY):
select x.Imię, x.Nazwisko,
 (select count(*)
   from Osoba y
   where x.PESEL = y.PESEL_ojca or x.PESEL = y.PESEL_matki) as Potomstwo 
 from Osoba x
 where Potomstwo

Przetwarzanie kolekcji

Wnuki:
select [ Imię : x.Imię, Nazwisko : x.Nazwisko, 
     Wnuki : flatten(select y.Dzieci from y ∈ x.Dzieci ) ]
from x ∈ Osoba;
Jedynaki i ich rodzice:
select [ Nazwisko : y.Nazwisko, Rodzic : x.Imię, Jedynak : y.Imię ]
 from x ∈ Osoba, y ∈ x.Dzieci
 where count(x.Dzieci) = 1;

Wyrażenia ścieżkowe

select [ Nazwisko : m.Mąż.Nazwisko, ImięŻony : m.Żona.Imię, ImięMęża : m.Mąż.Imię ]
 from m ∈ Małżeństwo
 where Data_zawarcia > #16.03.2006#;

Wyrażenia scieżkowe są:

 1. skalarne, gdy nie ma atrybutów zbiorowych na ścieżce,
 2. zbiorowe, gdy jest choć jeden atrybut zbiorowy na ścieżce.

Wyrażenia ścieżkowe z wyrażeniami regularnymi zawsze są zbiorowe:

Krok ścieżkiZnaczenie
_Dowolna krawędź grafu
(x)0 albo 1 wystąpienie ścieżki x
(x)*Dowolna liczba (również 0) wystąpień ścieżki x
(x)+Dowolna dodatnia liczba wystąpień ścieżki x
(x | y)Jedno wystąpienie ścieżki x albo jedno wystąpienie ścieżki y
Wszyscy przodkowie Krzysztofa Stencla:
select [ Imię : z.Imię, Nazwisko : z.Nazwisko ]
 from x ∈ (select y
              from y ∈ Osoba
              where y.Imię = 'Krzysztof and y.Nazwisko = 'Stencel'),
    z ∈ x._*.(Ojciec|Matka)
Wszyscy przodkowie Krzysztofa Stencla z dokładną specyfikacją ścieżki:
select [ Imię : z.Imię, Nazwisko : z.Nazwisko ]
 from x ∈ (select y
              from y ∈ Osoba
              where y.Imię = 'Krzysztof and y.Nazwisko = 'Stencel
    z ∈ x.(Ojciec|Matka)+

Zmienne ścieżkowe

Na zmiennej ścieżkowej możemy zapamiętać ścieżkę, która doprowadziła do przetwarzanego obiektu:

(ścieżka)@Z

Do zmiennej odwołujemy się poprzez @Z. Ścieżki i nazwy pól są obywatelami I kategorii.

Pokrewieństwo:
select [ Imię : y.Imię, Nazwisko : y.Nazwisko, Pokrewieństwo : @P ]
 from x ∈ Osoba, y ∈ x.((Ojciec|Matka)+)@P
 where x.Imię = 'Krzysztof' and x.Nazwisko = 'Stencel';
Jako etykieta pola struktury:
 
select [ Imię : z.Imię, Nazwisko : z.Nazwisko, @P: u.Imię ]
 fromz ∈ Osoba, u ∈ z.(Ojciec|Matka)@P;
Aplikacja ścieżki do innego obiektu:
select [ Imię : z.Imię, Nazwisko : z.Nazwisko, pokrewieństwo : @P,
     TenSamPoziomPokrewieństwaUKorbsdaja : y.@P.Imię ]
 from x ∈ Osoba, z ∈ x.((Ojciec|Matka)*)@P, y ∈ Osoba
 where x.Imię = 'Krzysztof' and x.Nazwisko = 'Stencel'
   and y.Imię = 'Marcin' and y.Nazwisko = 'Korbsday';

Ewaluacja ścieżek

Rozpatrujemy tylko ścieżki bez cyklu, a dokładniej bez powtórzeń węzłów. Co najwyżej jeden węzeł może wystąpić dwa razy i wtedy jest on także węzłem ostatnim. Wyrażenia ścieżkowe ewaluuje się do zbioru ścieżek.

Ścieżką nazwiemy ciąg (w0, l1, w1, l2, w2, ..., ln-1, wn-1, ln, wn). Dla takiej ścieżki zmienna ścieżkowa ma wartość:

@P = l1, l2, ..., ln

Możliwe scenariusze ewaluacji ścieżek

Zbiorowe i skalarne wyrażenia ścieżkowe

select [ Imię : x.Imię, Nazwisko : x.Nazwisko, 
     Wnuki : flatten(select y.Dzieci from y ∈ x.Dzieci) ]
 from x ∈ Osoba;

Przyjrzymy się wyrażeniu:

flatten(select y.Dzieci from y ∈ x.Dzieci)

i typom jego podwyrażeń:

typ(y.Dzieci) = {Osoba}
typ(select y.Dzieci from y ∈ x.Dzieci) = {{Osoba}}
typ(flatten(select y.Dzieci from y ∈ x.Dzieci)) = {Osoba}

W językach „strukturalnych”, gdy nie wolno korzystać ze zbiorowych wyrażeń ścieżkowych konieczne jest flatten i podzapytanie select. W językach „semistrukturalnych” za pomocą zbiorowych wyrażeń ścieżkowych możemy napisać to zapytanie znacznie prościej.

select [ Imię : x.Imię, Nazwisko : x.Nazwisko, Wnuki : x.Dzieci.Dzieci ]
  from x ∈ Osoba;

Dane półstrukturalne

Grafy bez typów, np. OEM (Object Exchange Model) to zbiór krotek (oid, typ, wartość). Jeśli typ węzła jest złożony, to mogą z niego wychodzić krawędzie skierowane do innych węzłów (dowolnych). Tu najlepiej pasują te konstrukcje ścieżkowe, ponieważ chodzimy po grafie.

Przykładowe dane półstrukturalne

Wierzchołki w grafie są:

 1. atomowe, gdy prrzechowują wartość, tu: &3, &5, &6, &8, &9.
 2. złożone, gdy mają wychodzące krawędzie, tu: &1, &2, &4, &7.

Lorel i UnQL

select x
 from DB.Osoba x
 where exists y in x.Dziecko : y.Imię = 'Józef';
select wnuk : x
 from DB.Osoba.Dziecko.Dziecko x;
select wnuki : (select y from x.Dziecko y)
 from DB.Osoba.Dziecko x;
select potomki : (select y from x(.Dziecko)* y)
 from DB.Osoba x;
select osobaipotomki : [ x, potomki : (select y from x(.Dziecko)* y) ]
 from DB.Osoba x;

Przykładowe dane półstrukturalne

Zamiana etykiet na wartości:
select małżonek : [ rola : @L, kto : x.Nazwisko ]
 from DB.Małżeństwo._@L x
 where @L = 'Mąż' or @L = 'Żona';
Wyłączenie pewnych etykiet (wyłączamy księdza i wszystkie węzły bez nazwiska):
select małżonek : [ rola : @L, kto : x.Nazwisko ]
 from DB.Małżeństwo. _@L x
 where @L <> 'Ksiądz'
  and count(x.Nazwisko) > 0;

Przykładowe dane półstrukturalne

XML

XML należy uważać za sposób zapisu i transmisji danych. XML jest dobrym sposobem zapisu danych seminstrukturalnych.

(Document Type Definition) = Schemat danych

<!ELEMENT USC             (Osoba+)>
<!ELEMENT Osoba          (PESEL, Imię, Nazwisko, Zameldowanie*, Dzieci?)>
<!ELEMENT PESEL          (#PCDATA)>
<!ELEMENT Imię            (#PCDATA)>
<!ELEMENT Nazwisko        (#PCDATA)>
<!ELEMENT Dzieci          (Osoba+)>
<!ELEMENT Zameldowanie    (Adres, Data_od, Data_do?)>
<!ELEMENT Data_od         (#PCDATA)>
<!ELEMENT Data_do         (#PCDATA)>
<!ELEMENT Adres           (Miejscowość, Ulica?, Nr_domu, Nr_mieszkania?)>
<!ELEMENT Miejscowość     (#PCDATA)>
<!ELEMENT Ulica           (#PCDATA)>
<!ELEMENT Nr_domu         (#PCDATA)>
<!ELEMENT Nr_mieszkania   (#PCDATA)>

Przykładowy dokument XML

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250" ?>
<USC>
  <Osoba>
    <PESEL>71071287347</PESEL>
    <Imię>Krzysztof</Imię>
    <Nazwisko>Stencel</Nazwisko>
    <Dzieci>
     <Osoba>
        <PESEL>98050342344</PESEL>
       <Imię>Julia</Imię>
        <Nazwisko>Stencel</Nazwisko>
      </Osoba>
      <Osoba>
       <PESEL>00022045455</PESEL>
        <Imię>Klaudia</Imię>
        <Nazwisko>Stencel</Nazwisko>
      </Osoba>
      <Osoba>
       <PESEL>02090475747</PESEL>
        <Imię>Natalia</Imię>
        <Imię>Kornelia</Imię>
       <Nazwisko>Stencel</Nazwisko>
     </Osoba>
    </Dzieci>
  </Osoba>
</USC>

XML-QL

Ogólny wzorzec składni zapytania:
where oddzielone przecinkami warunki i deklaracje zmiennych zakresowych
construct wynik
PESELE osób mających dzieci (zmienne są poprzedzone dolarem):
where
 <Osoba>
  <PESEL>$P</PESEL>
  <Dzieci>$y</Dzieci>
 </Osoba> in 'abc.xml'
construct
 <result>$P</result>
Spłaszczenie struktury dokumentu (</> zamyka ostatni znacznik):
where
 <Osoba></> element_as $O in 'abc.xml'
construct
 $O
Osoby z takim samym imieniem i nazwiskiem:
where
 <Osoba>
  <PESEL>$P</PESEL>
  <Imię>$I</>
  <Nazwisko>$N</>
 </> in 'abc.xml',
 $I = $N
construct
 <result> $P</>
Złączenie zależne:
where
 <Osoba>
  <Nazwisko>$N</>
  <Dzieci>$D</>
 </> in 'abc.xml',
 <Osoba>
  <Nazwisko>$M</>
 </> in $D,
 $M != $N
construct
 <wynik>
  <Rodzic>$N</>
  <Dziecko>$M</>
 </>
Zapytanie zagnieżdżone (element_as przypisuje całość znacznika na zmienną, z którą jest związany, tu: wartością zmiennej $O będzie znacznik Osoba) :
where
 <Nazwisko>$N</> in 'abc.xml'
construct
 <Lista>
  <Nazwisko>$N</>
  where
   <Osoba>
    <PESEL>$P</>
    <Nazwisko>$M</>
   </> element_as $O in 'abc.xml',
   $N = $M
  construct
   $O
 </>
Zmienne w znacznikach (wypisanie listy znaczników z dokumentu):
where
 <$P></> in 'abc.xml'
construct
 <Znacznik>$P</>
Ścieżki w znacznikach; symbole jak w DTD (wszyscy potomkowie osób):
where
 <Osoba>
  <(Dzieci.Osoba)+></> element_as $O
 </> in 'abc.xml'
construct
 <Potomek>$O</>
Wszystkie miejscowości i ulice:
where
 <(Dzieci.Osoba)+.(Miejscowość|Ulica)>$A</> in 'abc.xml'
construct 
 <Adres>$A</>
Numeracja znaczników:
where
 <Osoba>
  <Dzieci>
   <Osoba[$I]>$O</>
  </>
 </>
construct
 <Dziecko>
  <Nr>$I</>
  <Osoba>$O</>
</>

XSLT

XSLT też jest językiem zapytań, choć trochę nietypowym. XSLT odpowiada gramatyce atrybutywnej za akcjami. Arkusz stylów XSLT steruje zejściami rekurencyjnymi w głąb przetwarzanego dokumentu.

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250" ?>

  <xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
                 xmlns:html="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
     <xsl:template match="/">
       <html:html>
            <html:head>
               <html:title>Lista rodów</html:title>
            </html:head>
            <html:body>
               <xsl:apply-templates/>
            </html:body>
       </html:html>
   </xsl:template>

   <xsl:template match="/Osoba">
       <html:h1>Ród: <xsl:apply-templates select="Nazwisko"/></html:h1>
       <html:ul>
           <xsl:call-template name="wydruk-Osoby"/>
       </html:ul>
   </xsl:template>
      
   <xsl:template match="Osoba" name="wydruk-Osoby">
     <html:li>
            Nazwisko: <xsl:apply-templates select="Nazwisko"/><html:br/>
            Imię:   <xsl:apply-templates select="Imię"/>
      <xsl:if test="Dzieci">
        <html:ul>
                  <xsl:apply-templates select="Dzieci/Osoba"/>
        </html:ul>
            </xsl:if>
     </html:li>
      </xsl:template>
      
   <xsl:template match="Nazwisko">
       <html:b> <xsl:value-of select="."/></html:b>
      </xsl:template>
      
   <xsl:template match="Imię">
       <html:b> <xsl:value-of select="."/></html:b>
      </xsl:template>
  </xsl:stylesheet>

Od 23 stycznia 2018 wizyt 318. Valid XHTML 1.0 Strict Krzysztof Stencel