Języki zapytań do XML

Spis treści

 1. Wprowadzenie
 2. Przykładowy dokument XML
 3. Przegląd języków
 4. XPath
 5. Podstawowe elementy XQuery
 6. FLWOR
 7. Instrukcje warunkowe i kwantyfikatory
 8. Funkcje i rekurencja
 9. Kontrola poprawności typów
 10. Zadanie
 11. Literatura
 12. Pliki z przykładami

Podziękowania

1 Wprowadzenie

Format XML [XML04] coraz szerzej rozpowszechnia się w Sieci. Z każdym dniem więcej i więcej dokumentów jest prezentowanych i składowanych w tej właśnie postaci. Pojawiły się także bazy danych do przechowywania dokumentów XML. To wszystko sprawiło, że zaproponowano wiele nowatorskich języków służących do wydobywania informacji z dokumentów XML. Była to odpowiedź świata nauki i przemysłu na wyłaniające się zapotrzebowanie na język zapytań do przetwarzania dokumentów w formacie XML.

Dotychczas w ramach World Wide Web Consortium (W3C) nie dopracowano się jeszcze standardu takiego języka zapytań. Obecnie wciąż trwają nad nim prace. Największe szanse na uzyskanie rekomendacji W3C ma XQuery [XQ03], który jest głównym tematem tego rozdziału. Przestawimy także krótki przegląd zaproponowanych dotychczas języków zapytań XML. W kwietniu 2004 firma Oracle ogłosiła, że w jednej z następnych wersji bazy Oracle 10g pojawi się implementacja XQuery jako podstawowy mechanizm dostępu do zawartości dokumentów XML.

W ramach W3C opracowano język transformacji XSLT [XSLT99], który można by uznać za język zapytań. Jedno przekształcenie XSLT przetwarza jednak tylko jeden dokument XML, a w ramach zapytań chcielibyśmy korzystać na przykład ze złączeń. Niezbędna jest więc możliwość przetwarzania wielu dokumentów w jednym zapytaniu.

W punkcie 2 przedstawimy przykładowy dokument XML, który posłuży do ilustracji naszych rozważań. W punkcie 3 dokonamy (niepełnego) przeglądu innych niż XQuery języków zapytań do XML. Punkt 4 jest poświęcony XPath. W następnych punktach omówiono XQuery: p. 5 zawiera podstawy; p. 6 to opis pętli FLWOR; tematem p. 7 są instrukcje warunkowe i kwantyfikatory; p. 8 zawiera informacje o udogodnieniach do definiowania funkcji, a w p. 9 opisano system kontroli typów XQuery. Ostatni punkt (10) to spis literatury związanej z językami zapytań do XML.

2 Przykładowy dokument XML

Wszystkie wzmiankowane języki zapytań będą ilustrowane zapytaniami na dokumencie XML zgodnym z następującą definicją typu dokumentu (ksiazka.dtd):

<!ELEMENT książka   (tytuł, autor+, wydawnictwo, rozdział+)>
<!ELEMENT rozdział  (tytuł, porównaj*, punkt*, treść)>
<!ELEMENT punkt    (tytuł, porównaj*, punkt*, treść)>
<!ELEMENT autor    (#PCDATA)>
<!ELEMENT treść    (#PCDATA)>
<!ELEMENT tytuł    (#PCDATA)>
<!ELEMENT wydawnictwo (#PCDATA)>
<!ELEMENT porównaj  EMPTY>
<!ATTLIST rozdział  id  ID  #REQUIRED>
<!ATTLIST punkt    id  ID  #REQUIRED>
<!ATTLIST porównaj  href IDREF #IMPLIED> 

A oto przykładowy dokument zgodny z tym typem. Użyjemy tego dokumentu w przykładach (ksiazka.xml):

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2" ?>

<!DOCTYPE książka SYSTEM "ksiazka.dtd">

<książka>
 <tytuł>Bazy danych. Projektowanie aplikacji na serwerze</tytuł>
 <autor>Lech Banachowski</autor>
 <autor>Krzysztof Stencel</autor>
 <wydawnictwo>EXIT</wydawnictwo>
 <rozdział id="p1">
  <tytuł>Wprowadzenie do tematyki baz danych</tytuł>
  <porównaj href="p2.1"/>
  <treść>Treść rozdziału 1.</treść>
 </rozdział>
 <rozdział id="p2">
  <tytuł>SQL-język relacyjnych i obiektowo-relacyjnych baz danych</tytuł>
  <punkt id="p2.1">
   <tytuł>Podstawy</tytuł>
   <punkt id="p2.1.standardowe">
	<tytuł>Standardowe typy danych</tytuł>
	<treść>O standardowych typach danych.</treść>
   </punkt>
   <treść>Podstawy SQL są dość proste.</treść>
  </punkt>
  <treść>Structured Query Language</treść>
 </rozdział>
 <rozdział id="p3">
  <tytuł>Język SQL - zaawansowane konstrukcje</tytuł>
  <treść>Bardzo zaawansowane konstrukcje.</treść>
 </rozdział>
</książka>

3 Przegląd języków

W tym punkcie omówimy krótko kilka interesujących języków zapytań dla XML oraz pokażemy, jak w każdym z tych języków zapisać zapytanie o tytuły rozdziałów, które na dowolnym poziomie zagnieżdżenia mają punkt o tytule Standardowe typy danych. Spodziewamy się odpowiedzi:

<tytuł>SQL-język relacyjnych i obiektowo-relacyjnych baz danych</tytuł>

Zauważmy, że takiego zapytania nie da się wyrazić w standardowym SQL, ponieważ wymagałoby ono wykonania liczby złączeń, która nie jest znana w chwili pisania zapytania. Takie zapytania wymagają pewnych rozszerzeń, które pozwalają na wędrówki po drzewach (np. CONNECT BY w Oracle) lub na wyznaczanie punktów stałych (opcja WITH RECURSIVE z propozycji do standardu SQL).

W literaturze można znaleźć wiele artykułów z porównaniami języków zapytań dla XML (np. [BC00]). Dużo ciekawych informacji na temat tych języków można też znaleźć w książce wydanej w języku polskim [ABS01].

3.1 Lorel

Język Lorel [AQM97] opracowano w ramach przedsięwzięcia LORE w Uniwersytecie Stanforda jako język zapytań dla danych półstrukturalnych. Później dostosowano go także do przetwarzania dokumentów XML [GMW99]. Prototypową implementację LORE, w którym działa Lorel można pobrać z witryny http://www-db.stanford.edu/lore. Chociaż Lorel jest językiem składniowo podobnym do SQL, ponieważ zawiera słynne frazy select-from-where, jednak był on wzorowany na OQL ze standardu ODMG [CDB00]. OQL jest językiem dla strukturalnych obiektowych baz danych. Opracowując Lorela, jego autorzy musieli dostosować się do półstrukturalnego modelu danych.

W Lorelu nasze przykładowe zapytanie zapisalibyśmy tak:

select R.tytuł
 from dokument.książka.rozdział R, R(.punkt)+.tytuł TP
 where TP = "Standardowe typy danych";

Symbol dokument reprezentuje przykładowy dokument z p. 2.W tym zapytaniu zmienna R przebiega wszystkie elementy rozdział będące potomkami elementu głównego książka. Dla ustalonego R wartość zmiennej TP przebiega wszystkie elementy tytuł, do których można dotrzeć przez ścieżkę złożoną z dowolnej dodatniej liczby elementów punkt. Plus oznacza "jeden-lub-więcej". Gdyby użyto gwiazdki zamiast plusa, oznaczałoby to "zero-lub-więcej" i wtedy na zmienną TP przypisano by także element tytuł będący bezpośrednim potomkiem elementu rozdział. To nie byłoby poprawne, ponieważ pytamy o tytuły rozdziałów a nie punktów. Lorel zawiera udogodnienia do pisania dowolnych wyrażeń ścieżkowych. Element ścieżki może być też opcjonalny - stawia się wówczas za nim pytajnik, który oznacza "zero-lub-jeden".

3.2 XML-QL

Język XML-QL [DFF98] opracowano w laboratoriach AT&T. Prototyp implementacji można ściągnąć z http://www.research.att.com/sw/tools/xmlql. Zapytania XML-QL składają się z dwóch części: where i construct. W pierwszej części wskazuje się wzorce i warunki, którym muszą odpowiadać wejściowe elementy dokumentu XML. Ta część zawiera zmienne wolne, których wartości są określane w wyniku dopasowania tych wzorców do zadanych dokumentów. Część where odgrywa w XML-QL taką samą rolę, jak w SQL from i where razem wzięte. Druga część zapytania (construct) odpowiada klauzuli select z SQL. Opisuje się w niej, jak skonstruować odpowiedź na zapytanie na podstawie wartości zmiennych wolnych ustalonych przez część where. Zauważmy, że inaczej niż w wypadku SQL w XML-QL fraza construct występuje po where, co jest zgodne z intuicyjną kolejnością wyliczania odpowiedzi na zapytanie.

W XML-QL nasze przykładowe zapytanie zapisalibyśmy tak:

where
  <książka>
   <rozdział>
	<tytuł> $TR </>
	<punkt+.tytuł> $TP </>
   </rozdział>
  </książka> in "ksiazka.xml",
  $TP = "Standardowe typy danych"
construct
  <tytuł> $TR </tytuł>

Plik ksiazka.xml reprezentuje przykładowy dokument z p. 2.W tym dokumencie poszukujemy wzorca wymienionego w części where. Musi to by element rozdział w elemencie książka, który zawiera element tytuł i pewną gałąź złożoną z dowolnej dodatniej liczby wystąpień elementu punkt i zakończoną elementem tytuł. Gdy w dokumencie taki wzorzec zostanie znaleziony zmiennym $TP i $TR przypisuje się zawartości odpowiednich elementów tytuł. Następnie sprawdza się, czy zachodzi podana równość. Jeśli tak, dla tych wartości zmiennych, generowany jest element odpowiedzi zadany treścią klauzuliconstruct. Jeśli równość nie zachodzi, to oczywiście takie wartościowanie zmiennych jest pomijane. Wykonanie zapytania polega na wyznaczeniu wszystkich możliwych fragmentów pasujących do wzorca i wygenerowaniu dla nich odpowiedzi za pomocą klauzuli construct.

Zauważmy, że wyrażenie <punkt+.tytuł>nie jest poprawnym znacznikiem XML, ale dozwoloną w XML-QL specyfikacją wyrażenia regularnego, która definiuje poszukiwaną ścieżkę w drzewie dokumentu XML. Podobnie jak w Lorelu (por. p. 3.1) plus oznacza "jeden-lub-więcej", gwiazdka to "zero-lub-więcej" a pytajnik to "zero-lub-jeden". Warto zwrócić też uwagę na znacznik </>, który zamyka ostatnio otwarty znacznik XML-QL. Do zamknięcia <punkt+.tytuł> możemy posłużyć się tylko </>, natomiast w wypadku zwykłego znacznika (np. <tytuł>) mamy do wyboru standardowe zamknięcie (</tytuł>) lub skrócone (</>). Tam, gdzie jest to możliwe, lepiej korzystać z postaci standardowej, ponieważ dzięki niej zapytanie jest bardziej zrozumiałe.

3.3 XML-GL

XML-GL [CCF99] jest graficznym językiem zapytań opracowanym na Politechnice Mediolańskiej. XML-GL jest próbą realizacji języka przyjaznego ludziom na wzór QBE (Query-By-Example = zapytanie poprzez przykład) opracowanego dla relacyjnych baz danych. W pewnym sensie można by uznać, że XML-QL (por. p. 3.2) też jest wzorowany na QBE, bo przecież w zapytaniu podajemy wzorzec (przykład) struktury elementu, który chcemy wydobyć. Graficzna postać XML-GL daje jednak większą nadzieję na akceptację użytkowników. Zapytania są przecież złożonymi tworami a zwykle postać graficzna zwiększa czytelność prezentacji.

Zapytanie w XML-GL w swej istocie jest podobne do zapytania w XML-QL. W obu tych językach zapytanie składa się ze zbioru wzorców i warunków dla dokumentów źródłowych oraz szablonu odpowiedzi. Wzorce i warunki są w XML-QL specyfikowane we frazie where a w XML-GL jest to lewa strona diagramu zapytania. Szablon odpowiedzi określa się w XML-QL po słowie construct a w XML-GL jest to prawa strona diagramu.

Spójrzmy jak w XML-GL zapisalibyśmy nasze przykładowe zapytanie: zapytanie XML-GL

Zauważmy, że do tego zapytania możemy napisać prawie taki sam komentarz jak do zapytania z punktu 3.2 - w dokumencie poszukujemy wzorca podanego po lewej stronie diagramu. Musi to być element rozdział w elemencie książka, który zawiera element tytuł i pewną gałąź złożoną z dowolnej dodatniej liczby wystąpień elementu punkt i zakończoną elementem tytuł. Na tym rysunku element tytuł pojawia się w dwóch różnych postaciach (raz jest prostokątem a raz okręgiem). Okrąg służy do definiowania warunku (tu jest on równościowy), podczas gdy prostokąt to wzorzec elementu, który może mieć we wzorcu potomków.

Wykonanie zapytania polega na wyznaczeniu wszystkich możliwych fragmentów pasujących do wzorca i wygenerowaniu dla nich odpowiedzi za pomocą wzorca podanego po prawej stronie diagramu. Kreska łącząca obie części diagramu wskazuje element z lewej strony, na którego podstawie należy wygenerować odpowiedni element prawej strony. Kreskę taką można pominąć jeśli dla każdego elementu prawej strony po lewej występuje tylko jeden element o takiej samej nazwie. Jeśli jest ich więcej (w naszym przykładzie dotyczy to tytułów), to trzeba jawnie wskazać skojarzenie danego elementu prawej strony z elementem lewej strony.

3.4 XSLT

XSLT [XSLT99] jest rekomendowanym przez W3C językiem do definiowania transformacji dokumentów XML w inne dokumenty (być może również XML). Jedno przekształcenie XSLT przetwarza tylko jeden dokument XML. XSLT jest przeznaczony raczej do formatowania i wyświetlania dokumentów. Chociaż uznanie go za język zapytań jest dyskusyjne, jednak szablon XSLT jest definicją pewnej funkcji działającej w zbiorze dokumentów XML, ma więc pewne podstawowe cechy zapytania.

Szablon XSLT składa się z reguł. Każda z tych reguł ma dwie części: wzorzec elementu, który ma być wyszukany w dokumencie i przepis na to, co wygenerować w odpowiedzi na znalezienie takiego wzorca. Wzorzec elementu jest definiowany przez wyrażenie XPath [Cl99]. Część druga reguły to instrukcje określające sposób transformacji takiego pasującego elementu. Obejmuje konstrukcje warunkowe, statyczne wzorce elementów oraz bardzo często stosowane polecenie zejścia rekurencyjnego.

Przetwarzanie dokumentu szablonem XSLT zaczyna się od znalezienie reguły pasującej do korzenia dokumentu. Taka reguła jest uruchamiana i na podstawie jej treści jest generowany dokument będący wynikiem transformacji. Każda reguła (w tym również ta dla korzenia) może zawierać polecenie <xsl:apply-templates/>. Jest to najciekawsza instrukcja całego XSLT. Oznacza ni mniej ni więcej, tylko "dokonaj transformacji moich potomków za pomocą pasujących do nich reguł". Jest to więc zlecenie zejścia rekurencyjnego w dół drzewa dokumentu. Teraz dla każdego potomka poszukuje się odpowiedniej reguły i stosuje się ją do tego potomka. Oczywiście transformacja dla takiego elementu może zawierać kolejne wywołanie <xsl:apply-templates/> i tak dalej i tak dalej...

XSLT definiuje też reguły domyślne. Jeśli dla danego węzła, który ma być przetworzony nie istnieje w transformacji odpowiednia reguła, stosowana jest właśnie reguła domyślna. W uproszeniu można powiedzieć, że reguła domyślna nakazuje wypisanie wszystkich węzłów tekstowych i zejście rekurencyjne do wszystkich dzieci.

Oto jak moglibyśmy nasze przykładowe zapytanie napisać za pomocą XSLT (3-4-simplest.xsl):

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2" ?>

<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

  <xsl:template match="/">
   <xsl:apply-templates select="książka/rozdział"/>
  </xsl:template>

  <xsl:template match="/książka/rozdział">
   <xsl:if test="punkt//tytuł='Standardowe typy danych'">
	 <tytuł>
	  <xsl:value-of select="tytuł"/>
	 </tytuł>
   </xsl:if>
  </xsl:template>

</xsl:stylesheet>

Realizacja tej transformacji zaczyna się od korzenia dokumentu. Reguła dla korzenia nakazuje zejście rekurencyjne do potomków wskazanych atrybutem select znacznika <xsl:apply-templates/>). Zejście rekurencyjne dociera więc do elementu rozdział będącego dzieckiem elementu książka. Po natrafieniu na element rozdział stosowana jest reguła dla takiego elementu (tzn. elementu rozdział w elemencie książka znajdującym się w korzeniu dokumentu - wartość atrybutu match zaczyna się od ukośnika). Następnie sprawdzamy, czy znaleziony element rozdział ma bezpośredniego potomka o nazwie punkt, który z kolei ma potomka (niekoniecznie bezpośredniego) tytuł o treści 'Standardowe typy danych'. Jeśli ten warunek jest spełniony, to wypisujemy wartość elementu tytuł. Można spytać, który element tytuł jest wypisywany. Znacznik <xsl:value-of/> jest wykonywany w kontekście elementu określonego przez atrybut match znacznika <xsl:template>, czyli w kontekście elementu rozdział. Znacznik <xsl:value-of/> wypisze więc tekst tytułu rozdziału. Aby ten wynik był zgodny ze specyfikacją, musimy jeszcze otoczyć tekst tytułu znacznikami <tytuł> i </tytuł> (znacznik <xsl:value-of/> nie wypisuje otaczającego znacznika, a jedynie wnętrze elementu).

Ten szablon XSLT będzie dobrze działał dla dokumentów o typie zgodnym z DTD z punktu 2. Jeśli element punkt zawierałby elementy inne niż punkt, które zawierałyby element tytuł, to warunek="punkt//tytuł='Standardowe typy danych'" skorzystałby też z takich elementów. To jest jednak niezgodne ze specyfikacją przykładowego zapytania. Szablon XSLT trzeba doprecyzować tak, aby uwzględniał tylko takie elementy tytuł, które są potomkami gałęzi drzewa dokumentu złożonej tylko z elementów punkt i zaczynającej się od elementu rozdział (3-4-advanced.xsl):

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>

<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

  <xsl:template match="/">
   <xsl:apply-templates select="książka/rozdział"/>
  </xsl:template>

  <xsl:template match="/książka/rozdział">
   <xsl:apply-templates select="punkt"/>
  </xsl:template>

  <xsl:template match="punkt">
   <xsl:apply-templates select="punkt|tytuł"/>
  </xsl:template>

  <xsl:template match="tytuł">
   <xsl:if test=".='Standardowe typy danych'">
	 <tytuł>
	  <xsl:value-of select="ancestor::rozdział/tytuł"/>
	 </tytuł>
   </xsl:if>
  </xsl:template>

</xsl:stylesheet>

Ten arkusz wypisuje już dokładnie to, czego potrzebujemy. Najpierw znajdujemy element rozdział w elemencie książka znajdującego się w korzeniu dokumentu. Potem z tego elementu dokonujemy zejścia rekurencyjnego w drzewie dokumentu (<xsl:apply-templates/>), ale tylko dla elementów potomnych punkt (wskazuje na to wartość atrybutu select). Z kolei dla elementów punkt szablon również nakazuje zejście rekurencyjne, ale tym razem dopuszczalne jest zejście do elementów tytuł i do elementów punkt. Gdy dotrzemy w końcu do elementu tytuł, sprawdzamy, czy jego treścią jest napis 'Standardowe typy danych'. Jeśli ten warunek jest spełniony, to wypisujemy wartość elementu tytuł, który pochodzi od elementu rozdział będącego przodkiem (ancestor; por. p. 4 na temat XPath) aktualnie przetwarzanego elementu tytuł.

Powiązanie arkusza stylów z dokumentem następuje poprzez umieszczenie deklaracji <?xml-stylesheet?> na początku dokumentu. Dokument przedstawiony w p. 2 należałoby zmodyfikować następująco (ksiazka-style.xml):

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2"?>
<?xml-stylesheet type="text/xml" href="3-4-advanced.xsl"?>

<!DOCTYPE książka SYSTEM "ksiazka.dtd">

<książka>
 <tytuł>Bazy danych. Projektowanie aplikacji na serwerze</tytuł>
 <autor>Lech Banachowski</autor>
 <autor>Krzysztof Stencel</autor>
 <wydawnictwo>EXIT</wydawnictwo>
 <rozdział id="p1">
  <tytuł>Wprowadzenie do tematyki baz danych</tytuł>
  <porównaj href="p2.1"/>
  <treść>Treść rozdziału 1.</treść>
 </rozdział>
 <rozdział id="p2">
  <tytuł>SQL-język relacyjnych i obiektowo-relacyjnych baz danych</tytuł>
  <punkt id="p2.1">
   <tytuł>Podstawy</tytuł>
   <punkt id="p2.1.standardowe">
	<tytuł>Standardowe typy danych</tytuł>
	<treść>O standardowych typach danych.</treść>
   </punkt>
   <treść>Podstawy SQL są dość proste.</treść>
  </punkt>
  <treść>Structured Query Language</treść>
 </rozdział>
 <rozdział id="p3">
  <tytuł>Język SQL - zaawansowane konstrukcje</tytuł>
  <treść>Bardzo zaawansowane konstrukcje.</treść>
 </rozdział>
</książka>

3.5 XQL

XQL [RLS98] służy do wybierania i filtrowania elementów oraz tekstu z dokumentów XML. Ma mniejszą siłę wyrazu niż omówione dotąd języki, ponieważ nie pozwala na przykład na konstruowanie nowych elementów w wyniku zapytania. Zapytanie XQL może zwrócić tylko pewien podzbiór elementów i tekstów znajdujących się w dokumentach wejściowych. Jest to język zapytań ścieżkowych podobny do XPath (por. p. 4). W zapytaniu XQL określamy kolejne elementy poszukiwanej ścieżki i warunki logiczne, które mają być przez nie spełnione.

Nasze przykładowe zapytanie mogłoby w XQL wyglądać tak:

książka/rozdział[punkt//tytuł='Standardowe typy danych']/tytuł

Wykonanie tego zapytania zaczyna się od znalezienia elementu rozdział w elemencie książka. Nawiasy kwadratowe otaczają warunek, który musi być spełniony przez poprzedzający je element. W tym warunku określono, że tenże element musi mieć bezpośredniego potomka o nazwie punkt, który z kolei ma potomka (niekoniecznie bezpośredniego) tytuł o treści 'Standardowe typy danych'. Jeśli ten warunek jest spełniony, to przechodzimy dalej wzdłuż tego wyrażenia ścieżkowego. Idziemy do elementu tytuł, który jako ostatni element ścieżki staje się składową wyniku zapytania. Ten ostatni krok wykonujemy ze znalezionego elementu rozdział, który spełnił warunek logiczny.

To zapytanie ma oczywiście tę samą wadę, co pierwsza wersja arkusza XSLT z p. 3.4. Nie ograniczono w nim elementów, które mogą znaleźć się na ścieżce od punkt do tytuł. Niestety w XQL tego zapytania poprawić się nie da. W XQL nie da się wyrazić zapytania, w którym precyzyjnie określono by zawartość tej ścieżki zgodnie ze specyfikacją podaną na początku p. 3.

4 XPath

XPath [Cl99] jest deklaratywnym językiem wykorzystywanym przez kilka innych technologii rekomendowanych przez konsorcjum W3C. XPath jest używany do adresowania elementów dokumentów XML (m.in. w XSLT i XLink/XPointer) oraz do wyszukiwania wzorców w dokumentach XML (m.in. w XSLT i XQuery).

Zapytanie XPath to ścieżka lokalizacyjna, która jest ciągiem kroków lokalizacyjnych.

Wynik ścieżki lokalizacyjnej jest obliczany w pewnym kontekście, który jest zbiorem węzłów, od których zaczynamy spacer po ścieżce lokalizacyjnej. Kontekstem dla kroku lokalizacyjnego jest wynik obliczenia poprzedniego kroku w jego kontekście.

Kontekst początkowy, tzn. kontekst dla pierwszego kroku ścieżki, może być zadany w rozmaity sposób i zależy od technologii, w której ramach XPath jest używany.

Oto pierwszy przykład ścieżki:

child::rozdział[position()<3]/descendant::punkt/attribute::id

To zapytanie ma poszukać atrybutów id elementów punkt będących (niekoniecznie bezpośrednimi) potomkami pierwszych dwóch elementów rozdział, które są dziećmi jakiegoś elementu kontekstu początkowego. Jeśli kontekstem początkowym dla tego zapytania jest zbiór złożony w jedynego elementu książka w przykładowym dokumencie z p. 2, to wynikiem tego zapytania będzie zbiór wartości {"p2.1", "p2.1.standardowe"}.

4.1 Krok lokalizacyjny

Krok lokalizacyjny składa się z trzech części:

:: test-węzła [ predykat ]

służy wstępnemu wyborowi węzłów drzewa dokumentu. Jest wskazaniem, w którym, kierunku drzewa mamy się poruszać. Przykładami osi są child (weź pod uwagę dzieci węzła z bieżącego kontekstu), parent (rodzic węzła z bieżącego kontekstu), descendant (wszyscy potomkowie węzła z bieżącego kontekstu) i attribute (atrybuty węzła z bieżącego kontekstu). Wszystkie osie wymieniono i opisano w p. 4.2.

Test węzła to definicja prostego ale bardzo wygodnego filtru wybierającego niektóre węzły danej osi. Może to być:

 1. nazwa elementu - wówczas wybieramy tylko węzły o tej nazwie,
 2. gwiazdka * - wszystkie węzły,
 3. text() - teksty (PCDATA),
 4. comment() - komentarze,
 5. processing-instruction() - węzły z instrukcjami przetwarzania,
 6. node() - wszystkie węzły oprócz atrybutów i deklaracji przestrzeni nazw.

Predykat jest warunkiem logicznym, który służy do ostatecznego odfiltrowania węzłów. Wynikiem obliczenia kroku lokalizacyjnego jest zbiór węzłów zadanej osi, które przechodzą test węzła i spełniają predykat.

Przypomnijmy pierwszy krok lokalizacyjny poprzedniego przykładu:

child::rozdział[position()<3]

Osią jest child, więc bierzemy pod uwagę wszystkie dzieci bieżącego kontekstu. Spośród nich wybieramy węzły o nazwie rozdział (taki jest test węzła). Predykat nakazuje na natomiast pozostawić jedynie te węzły, których pozycja jest mniejsza niż 3, a więc pozostaje węzeł pierwszy i drugi. Wynikiem funkcji position() jest położenie rozważanego węzła w zbiorze węzłów wskazanych przez oś i test węzła.

4.2 Osie

Przypomnijmy, że jest wskazaniem, w którym kierunku drzewa mamy się poruszać. Lista dostępnych osi jest dość obszerna. Tu przytoczymy ją w całości, chociaż w praktyce używa się tylko kilku z nich (por. dyskusja w p. 4.4).

Deklaracje przestrzeni nazw i atrybuty są traktowane szczególnie, tzn. atrybuty są uwzględnione tylko na osi attribute a deklaracje przestrzeni nazw pojawiają się tylko na osi namespace. Co więcej, te osie zawierają tylko takie rodzaje węzłów. Wszystkie inne rodzaje węzłów pojawiają się na wszystkich pozostałych osiach.

Braćmi węzła nazywamy węzły, które mają tego samego rodzica, co ten węzeł.

child
Dzieci węzła kontekstu.
descendant
Potomkowie węzła kontekstu (dzieci, wnuki, prawnuki itd.).
parent
Rodzic węzła kontekstu (zbiór pusty, gdy kontekst to korzeń).
ancestor
Przodkowie węzła kontekstu (rodzic, dziadek, pradziadek itd.).
following-sibling
Bracia węzła kontekstu leżący po jego prawej stronie.
preceding-sibling
Bracia węzła kontekstu leżący po jego lewej stronie.
following
Następne węzły dokumentu z wyjątkiem potomków.
preceding
Poprzednie węzły dokumentu z wyjątkiem przodków.
attribute
Atrybuty węzła kontekstu.
namespace
Deklaracje przestrzeni nazw obecne w węźle kontekstu.
self
Sam węzeł kontekstu.
descendant-or-self
Suma osi descendant i self.
ancestor-or-self
Suma osi ancestor i self.

Osie preceding i following korzystają z uporządkowania węzłów tak, jak one występują w tekście dokumentu. Ten porządek jest też równoważny przejściu drzewa dokumentu w porządku pre-order od lewej do prawej strony.

4.3 Predykaty

Predykat jest warunkiem logicznym, który służy do ostatecznego odfiltrowania węzłów. Predykat jest rzutowany na wartości logiczne. W szczególności dotyczy to zbiorów węzłów. Zbiór pusty jest traktowany jak fałsz, podczas gdy wszystkie zbiory niepuste reprezentują wartość logiczną prawda. Następująca ścieżka lokalizacyjna wyszukuje w książce węzły punkt, które mają co najmniej jednego potomka punkt:

/child::książka/descendant::punkt[child::punkt]

Wartością predykatu child::punkt jest zbiór dzieci o nazwie punkt. Jeśli jest on niepusty (istnieją dzieci węzła noszące nazwę punkt), to predykat prawdziwy. W przeciwnym przypadku jest on fałszywy.

W predykatach możemy używać standardowych operatorów logicznych, takich jak or, and, =, !=, <, >, <=, >=, standardowych operatorów arytmetycznych, jak +, -, *, div i mod. Możemy też korzystać z funkcji standardowych, które opisano poniżej.

last()
Liczba węzłów, które przeszły test węzła dla danego węzła kontekstu kroku.
position()
Pozycja przetwarzanego węzła w zbiorze węzłów, które przeszły test węzła dla danego węzła kontekstu kroku.
count(zbiór)
Liczba elementów zbioru.
name(zbiór)
Napis reprezentujący pierwszy element zbioru.
sum(zbiór)
Suma elementów zbioru.
string(wartość)
Rzutowanie wartości na typ napisowy.
boolean(wartość)
Rzutowanie wartości na typ logiczny.
number(wartość)
Rzutowanie wartości na typ liczbowy.
not(wartość)
Negacja.

Spójrzmy jeszcze na przykład ścieżki lokalizacyjnej, która wyszukuje w książce węzły punkt, które mają co najmniej trzech potomków punkt. W tym zapytaniu użyjemy funkcji count:

/child::książka/descendant::punkt[count(child::punkt)>=3]

4.4 Zapis skrócony

Nazwy osi są dość długie i konieczność ich pisania za każdym razem stanowiłaby sporą niewygodę. Z tego powodu wprowadzono kilka skrótów dla najczęściej wykorzystywanych osi i warunków logicznych. Niektóre skróty przypominają składnię XQL (por. p. 3.5).

Te skróty są tak popularne, że większość informatyków uważa je po prostu za istotę XPath nie zdając sobie sprawy z istnienia pojęcia takiego jak oś. Wynika to z tego, że w praktyce korzysta się niemal wyłącznie z osi, dla których istnieją skrócone notacje.

W poniższej tabeli wymieniono te skróty. W lewej kolumnie jest zwykły zapis, a w prawej skrócony.

SkrótZnaczenie
nic child:: (jest to więc oś domyślna)
@ attribute::
// /descendant-or-self::node()/
. self::node()
.. parent::node()
[liczba] [ position() = liczba ]

Spójrzmy na przykład skróconej notacji. Zapytanie

/książka/rozdział[2]/punkt[3]/@id

jest równoważne:

/child::książka/child::rozdział[position()=2]/child::punkt[position()=3]/attribute::id

i wybiera atrybut id trzeciego punktu drugiego rozdziału. Już na tym prostym przykładzie można zaobserwować, że notacja skrócona istotnie upraszcza zapis ścieżek XPath. Co więcej, zapis skrócony jest zgodny z intuicyjnym pojmowaniem ścieżek przez programistów.

4.5 Przykłady

Popatrzmy jeszcze na kilka przykładów zapytań XPath do dokumentu z p. 2. Oto zapytanie o tytuł punktu o atrybucie id równym "p2.1":

//punkt[@id = "p2.1"]/tytuł

Wynikiem tego zapytania będzie element:

<tytuł>Podstawy</tytuł>

Następne zapytanie podaje tekst tytułu ostatniego punktu rozdziału o id równym "p2":

/książka/rozdział[@id="p2"]/punkt[last()]/tytuł/text()

Wynikiem będzie napis:

Podstawy

Ostatni przykład to zapytanie wyszukujące teksty tytułów rozdziałów, które mają co najmniej trzy węzły potomne:

/książka/rozdział[count(descendant::node())>=3]/tytuł/text()

W dokumencie z p. 2 tylko pierwszy i drugi rozdział ma trójkę potomków. Wynikiem tego zapytania jest więc treść ich tytułów, czyli napisy:

Wprowadzenie do tematyki baz danych
SQL-język relacyjnych i obiektowo-relacyjnych baz danych

5 Podstawowe elementy XQuery

XQuery [XQ03] jest językiem zapytań do XML, nad którym pracuje specjalna grupa robocza konsorcjum W3C. Postawiono wiele wymagań wobec takiego języka. Powinien być deklaratywny i zgodny z modelem danych XML. Musi być zdolny do przetwarzania dokumentów zawierających odwołania do różnych przestrzeni nazw. Ma umożliwiać kontrolę typów dla systemu typów XML Schema [Fal01] ale powinien także poprawnie działać wtedy, gdy schematów nie zdefiniowano albo są one niedostępne. Oczywiście powinien też umożliwiać łączenie danych pochodzących z wielu dokumentów i liczenie agregacji.

Wydaje się, że XQuery spełnia te wymagania. Prace nad nim ciągle jeszcze trwają a specyfikacja XQuery nadal ma tylko status brudnopisu roboczego i nie jest jeszcze rekomendacją W3C. Specyfikacja XQuery jest uzupełniona dość obszernym zestawem przykładów zapytań [XQU03].

Podstawowymi postaciami zapytań XQuery są:

 1. wyrażenie ścieżkowe,
 2. konstruktor elementu,
 3. pętla FLWOR (por. p. 6),
 4. instrukcja warunkowa (por. p. 7),
 5. operacje na listach, takie jak distinct-values, i agregacja, np. sum i avg.

Zapytania XQuery można oczywiście dowolnie zagnieżdżać według potrzeb, np. w instrukcji warunkowej można (a nawet trzeba) użyć pewnego podzapytania, którego wynikiem jest wartość logiczna.

W zapytaniu XQuery mogą wystąpić także deklaracje:

 1. funkcji,
 2. przestrzeni nazw,
 3. importu definicji typów napisanej w XML Schema.

5.1 Wyrażenia ścieżkowe

Wyrażenia ścieżkowe XQuery są zdefiniowane przez standard XPath (por. p. 4). Specyficzny dla XQuery jest sposób zadawania kontekstu początkowego ścieżki. Może to być:

doc("ksiazka.xml")
Korzeń wskazanego dokumentu.
collection("library")
Zbiór korzeni dokumentów z pewnej kolekcji.
$xyz
Węzły przechowywane w zmiennej $xyz.

Zmienne XQuery są napisami poprzedzonymi znakiem dolara. Komentarza wymaga druga pozycja tej listy (kolekcja). XQuery jest językiem służącym też do przetwarzania danych przechowywanych w bazach danych. W bazach danych XML dokumenty mogą być przechowywane w nazwanych kolekcjach. Funkcja collection pozwala na przeszukanie dokumentów ze wskazanej kolekcji.

Jeśli przykładowy dokument z p. 2 jest przechowywany pod nazwą "ksiazka.xml", to zapytanie XQuery, które wypisze z tego dokumentu tytuł punktu o atrybucie id równym "p2.1" może wyglądać tak:

doc("ksiazka.xml")//punkt[@id = "p2.1"]/tytuł

Takie samo zapytanie występuje jako przykład w p. 4.5 z tym, że tam nie podano kontekstu początkowego.

5.2 Konstruktor elementu

Konstruktor elementu to po prostu para znaczników (otwierający i zamykający). Wewnątrz konstruktora elementu można umieścić inne zapytania XQuery, w tym również zestaw konstruktorów elementów. W szczególności wartością zapytania złożonego z samych konstruktorów jest po prostu to zapytanie, np. (5-2-constructor.xquery):

<autor>
 <imię>Krzysztof</imię>
 <nazwisko>Stencel</nazwisko>
</autor>

To zapytanie XQuery składa się z trzech zagnieżdżonych konstruktorów elementów autor, imię i nazwisko. Wewnątrz konstruktora może znajdować się dowolny węzeł tekstowy (#PCDATA) i dlatego jeśli chcemy umieścić podzapytanie XQuery wewnątrz konstruktora, to musimy je jakoś wyróżnić. Służą do tego nawiasy klamrowe { }. Oto przykład zapytania ścieżkowego otoczonego konstruktorem elementu (5-2-path.xquery):

<wynik>
  { doc("ksiazka.xml")//punkt[@id = "p2.1"]/tytuł/text() }
</wynik>

Wynikiem tego zapytania będzie:

<wynik>
 Podstawy
</wynik>

6 FLWOR

FLWOR (for-let-where-order-by-return) to podstawowa konstrukcja XQuery. Odpowiada konstrukcji SELECT-FROM-WHERE-ORDER-BY języka SQL. FLWOR to pętla for, która:

 1. pozwala przejść po elementach zadanej kolekcji (fraza for),
 2. zdefiniować zmienne pomocnicze (fraza let),
 3. odfiltrować niepotrzebne elementy (fraza where),
 4. uporządkować to, co pozostanie (fraza order by),
 5. wypisać wynik w odpowiedniej postaci (fraza return).

Załóżmy, że w kolekcji dokumentów bib znajdują się dokumenty o typie zdefiniowanym przez DTD z p. 2. Następujące zapytanie wypisze listę autorów tych książek, a przy każdym autorze znajdzie się liczba książek, które napisał (6-flwor.xquery).

for $a in distinct-values(collection("bib")/książka/autor)
let $k := collection("bib")/książka[autor = $a]/tytuł
return
  <autor>
   { $a }
   <liczba> { count($k) } </liczba>
  </autor>

Zmienna $a przebiega wszystkie elementy autor znajdujące się wewnątrz elementów książka w dokumentach kolekcji bib. Funkcja distinct-values usuwa duplikaty, więc każdy autor będzie wypisany tylko raz.

We frazie let zmiennej pomocniczej $k nadawana jest wartość będąca zbiorem wszystkich książek, których autorem (lub współautorem) jest osoba opisywana przez wartość zmiennej $a. Fraza let jest wykonywana oddzielnie dla każdej wartości przypisanej zmiennej $a.

Dla zadanego wartościowania zmiennych $a i $k obliczane jest wyrażenie występujące po słowie kluczowym return. Są tam dwa konstruktory elementów, między którymi odpowiednio wpisywane są wartości wyrażeń, czyli tekst elementu przechowywanego w zmiennej $a i liczba elementów zbioru przechowywanego w zmiennej $k.

Gdyby kolekcja bib składała się tylko z dokumentu z p. 2, to wynik tego zapytania byłby taki:

<autor>
 Lech Banachowski
 <liczba> 1 </liczba>
</autor>

<autor>
 Krzysztof Stencel
 <liczba> 1 </liczba>
</autor>

Wypisywane dane można ograniczyć (za pomocą frazy where) i uporządkować (za pomocą frazy order by). Wynik tego zapytania moglibyśmy ograniczyć tylko do autorów, którzy opublikowali co najmniej pięć książek i uporządkować wynik alfabetycznie wg danych autorów. Zapytanie takie mogłoby wyglądać na przykład tak (6-flwor-where.xquery):

for $a in distinct-values(collection("bib")/książka/autor)
let $k := collection("bib")/książka[autor = $a]/tytuł
where count($k) >= 5
order by $a
return
  <autor>
   { $a }
   <liczba> { count($k) } </liczba>
  </autor>

Frazy let, where i order by są opcjonalne, natomiast for i return są obowiązkowe.

7 Instrukcje warunkowe i kwantyfikatory

XQuery zawiera też instrukcję warunkową o standardowym znaczeniu. Wyobraźmy sobie, że kolekcję bib chcemy wypisać w postaci listy pozycji bibliografii składających się z listy autorów każdej książki oraz jej tytułu. Jeśli książka ma jednak więcej niż dwóch autorów, zamiast ich listy należy wypisać znacznik <praca-zbiorowa/>. Następujące zapytanie może być użyte do wykonania tego zadania (7-if.xquery):

for $k in collection("bib")/książka
order by $k/tytuł
return
  <pozycja>
   {
	if (count($k/autor) <= 2)
	then $k/autor
	else <praca-zbiorowa/>
   }
   { $k/tytuł }
  </pozycja>

Gdyby kolekcja bib składała się tylko z dokumentu z p. 2, to wynik tego zapytania byłby taki:

<pozycja>
 <autor>Lech Banachowski</autor>
 <autor>Krzysztof Stencel</autor>
 <tytuł>Bazy danych. Projektowanie aplikacji na serwerze</tytuł>
</pozycja>

Gdyby ta książka miała jednak więcej autorów, to wynik tego zapytania wyglądałby tak:

<pozycja>
 <praca-zbiorowa/>
 <tytuł>Bazy danych. Projektowanie aplikacji na serwerze</tytuł>
</pozycja>

W warunkach można korzystać z kwantyfikatorów, zarówno ogólnego (every) jak i szczegółowego (some). Oto zapytanie, które wypisze tytuły książek napisanych przez Krzysztofów (7-some.xquery):

for $k in collection("bib")/książka
where some $a in $k/autor satisfies contains($a, ("Krzysztof"))
order by $k/tytuł
return $k/tytuł

Jeśli chcielibyśmy jednak wypisać książki, których wszyscy autorzy mają na imię Krzysztof, to trzeba by użyć kwantyfikatora ogólnego (7-every.xquery):

for $k in collection("bib")/książka
where every $a in $k/autor satisfies contains($a, ("Krzysztof"))
order by $k/tytuł
return $k/tytuł

8 Funkcje i rekurencja

Zapytanie XQuery może zawierać definicje funkcji, które odgrywają tu taką samą rolę, jak w językach programowania. Funkcje umożliwiają pisanie bardziej czytelnego kodu mającego lepszą strukturę i pozwalają na wielokrotne użycie tego samego zestawu instrukcji. Dzięki nim możliwe jest stosowanie rekurencji, która ma bardzo duże znaczenie przy przetwarzaniu dokumentów XML. Po drzewiastej strukturze dokumentu XML najłatwiej poruszać się za pomocą rekurencji strukturalnej (por. p. 3.4 na temat XSLT). Język zapytań, który nie obejmuje udogodnień do posługiwania się rekurencją, z pewnością nie może być uznany za wystarczający do przetwarzania dokumentów XML.

W XQuery deklaracje funkcji są poprzedzane słowami kluczowymi declare function. Potem następują nazwa funkcji, deklaracja jej argumentów, deklaracja typu przekazywanych wartości i treść otoczona nawiasami klamrowymi. Obok nazwy argumentu deklaruje się jego typ (por. p. 9). W tym punkcie skorzystamy tylko z dwóch typów: element() i element()*, które oznaczają odpowiednio jeden dowolny element dokumentu i dowolną listę takich elementów.

Przyjrzyjmy się następującemu zapytaniu, które przygotowuje płaską listę punktów dokumentu. Z każdego punktu wypisywane są tylko jego atrybuty i tytuł (8-funkcja.xquery).

declare function local:krótkiPunkt($pkt as element()) as element()
{
  <punkt>
   { $pkt/@* }
   { $pkt/tytuł }
  </punkt>
};

<lista>
  {
   for $p in collection("bib")//punkt
   return local:krótkiPunkt($p)
  }
</lista>

Funkcja punkt pobiera element() jako argument i przekazuje pewien element(). Każda funkcja powinna znajdować się w jakiejś przestrzeni nazw. Tu zastosowano przedrostek local wskazujący na predefiniowaną lokalną przestrzeń nazw dla funkcji lokalnych. Krok lokalizacyjny @* jest skrótem (por. p. 4.4) od attribute::*. Jego wartością są wszystkie atrybuty bieżącego kontekstu. Po deklaracji funkcji następuje wyrażenie, którego obliczenie daje wynik całego zapytania. W tym wyrażeniu można oczywiście wywoływać zadeklarowane funkcje

Gdyby kolekcja bib składała się tylko z dokumentu z p. 2, to wynik tego zapytania byłby taki:

<lista>
  <punkt id="p2.1">
   <tytuł>Podstawy</tytuł>
  </punkt>
  <punkt id="p2.1.standardowe">
   <tytuł>Standardowe typy danych</tytuł>
  </punkt>
</lista>

Następny przykład zawiera już funkcję rekurencyjną. Wypiszemy spis treści dokumentu (wszystkie rozdziały i punkty zachowując ich wzajemne zagnieżdżenie). Funkcja stzawiera wywołanie samej siebie. Tego zapytania nie da się zapisać bez rekurencji, ponieważ pętla FLWOR daje płaski a nie zagnieżdżony wynik. Zachowanie struktury jest możliwe tylko dzięki rekurencji strukturalnej. Typem wyniku funkcji st jest lista elementów (element()*), ponieważ dla każdego punktu lub rozdziału funkcja może wypisać więcej niż jedną pozycję. Przecinek oddzielający frazy w nawiasach klamrowych w funkcji st oznacza sklejanie list, więc wynikiem każdego z wyrażeń $p/@id i $p/tytuł oraz local:st($p) jest lista (8-rekurencja.xquery).

declare function local:st($elem as element()) as element()*
{
  for $p in $elem/*[name()="punkt" or name()="rozdział"]
  return
   <pozycja>
	 { $p/@id, $p/tytuł, local:st($p) }
   </pozycja>
};

<spis-treści>
  {
   for $r in doc("ksiazka.xml")/książka
   return local:st($r)
  }
</spis-treści>

Parametr $elem reprezentuje książkę, rozdział albo punkt wejściowego dokumentu. Wewnątrz funkcji st przebiegamy zbiór potomków parametru, których nazwą jest punkt lub rozdział (predykat [name()="punkt" or name()="rozdział"]). Tylko dla takich elementów wypisujemy pozycję wynikową i dokonujemy zejścia rekurencyjnego do ich dzieci.

Dla pliku ksiazka.xml z p. 2 wynik działania tego zapytania byłby taki:

<spis-treści>
  <pozycja id="p1">
   <tytuł>Wprowadzenie do tematyki baz danych</tytuł>
  </pozycja>
  <pozycja id="p2">
   <tytuł>SQL-język relacyjnych i obiektowo-relacyjnych baz danych</tytuł>
   <pozycja id="p2.1">
	 <tytuł>Podstawy</tytuł>
	 <pozycja id="p2.1.standardowe">
	  <tytuł>Standardowe typy danych</tytuł>
	 </pozycja>
   </pozycja>
  </pozycja>
  <pozycja id="p3">
   <tytuł>Język SQL - zaawansowane konstrukcje</tytuł>
  </pozycja>
</spis-treści>

9 Kontrola poprawności typów

9.1 Dwa systemy typów

Kontrola typów w XQuery jest dość skomplikowana, ponieważ opiera się na dwóch systemach typów. Jeden z nich jest bardzo prosty i tak go nazwijmy: system prosty. Korzystaliśmy z niego do tej pory (por. p. 8). Drugi jest natomiast niezwykle złożony, ponieważ jest to system typów XML Schema [Fal01]. Ta podwójność wynika z dążenia do spełnienia jednego z wymagań postawionych językowi zapytań do XML (por. p. 5). Chociaż taki język ma umożliwiać korzystanie z systemu typów XML Schema, jednak programiści powinni mieć warunki do pisania zapytań o dowolne dokumenty, tzn. również takie, które nie mają narzuconego typu. Co więcej, zapytanie XQuery z kontrolą typów ma działać także wtedy, gdy zdalne definicje typów są niedostępne, np. z powodu awarii sieci komputerowej. Ta dwoistość celów jest przyczyną istnienia dwóch trybów pracy systemu typów w XQuery.

Wszystkie obiekty przetwarzane przez XQuery to ciągi. W XQuery nie ma pojedynczych wartości, są tylko jednoelementowe ciągi. Nie ma też zagnieżdżania ciągów, czyli ciągów złożonych z ciągów. Pozycjami ciągów są węzły i wartości atomowe. Węzłami są elementy, atrybuty, komentarze i instrukcje przetwarzania. Wartości atomowe to napisy, liczby, daty etc.

9.2 Schemat przykładowego dokumentu

Poniżej znajduje się definicja schematu dokumentu z p. 2 napisana w XML Schema (ksiazka.xsd).

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2" ?>

<schema targetNamespace="http://www.school.edu.pl/bib"
	xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
	xmlns:bib="http://www.school.edu.pl/bib"
	elementFormDefault="qualified"
	attributeFormDefault="qualified">

  <complexType name="TypPunktu">
   <sequence>
	 <element name="tytuł"	 type="string"/>
	 <element name="porównaj" type="bib:TypOdnośnika" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
	 <element name="punkt"  type="bib:TypPunktu"  minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
	 <element name="treść"  type="string"      minOccurs="0"/>
   </sequence>
   <attribute name="id" type="string" use="required"/>
  </complexType>

  <complexType name="TypKsiążki">
   <sequence>
	 <element name="tytuł"    type="string"/>
	 <element name="autor"    type="string"    minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
	 <element name="wydawnictwo" type="string"/>
	 <element name="rozdział"  type="bib:TypPunktu" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
   </sequence>
  </complexType>

  <complexType name="TypOdnośnika">
   <attribute name="href" type="string" use="required"/>
  </complexType>

  <element name="książka" type="bib:TypKsiążki">
   <key name="PunktPK">
	 <selector xpath=".//punkt|rozdział"/>
	 <field  xpath="@id"/>
   </key>
   <keyref name="porównajFK" refer="bib:PunktPK">
	 <selector xpath=".//porównaj"/>
	 <field  xpath="@href"/>
   </keyref>
  </element>

</schema>

Ten schemat jest definicją typu dla elementów z przestrzeni nazw (targetNamespace) http://www.school.edu.pl/bib. Przykładowy dokument z p. 2 nie składa się jednak z elementów należących do tej przestrzeni nazw. Można to poprawić na przykład poprzez dodanie do znacznika elementu głównego deklaracji domyślnej przestrzeni nazw i deklaracji użycia schematu dokumentu.

Dokument ten wyglądałby wtedy następująco (ksiazka-schema.xml).

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2" ?>

<książka xmlns="http://www.school.edu.pl/bib"
	 xmlns:bib="http://www.school.edu.pl/bib"
	 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xsi:schemaLocation="http://www.school.edu.pl/bib ksiazka.xsd">
 <tytuł>Bazy danych. Projektowanie aplikacji na serwerze</tytuł>
 <autor>Lech Banachowski</autor>
 <autor>Krzysztof Stencel</autor>
 <wydawnictwo>EXIT</wydawnictwo>
 <rozdział bib:id="p1">
  <tytuł>Wprowadzenie do tematyki baz danych</tytuł>
  <porównaj bib:href="p2.1"/>
  <treść>Treść rozdziału 1.</treść>
 </rozdział>
 <rozdział bib:id="p2">
  <tytuł>SQL-język relacyjnych i obiektowo-relacyjnych baz danych</tytuł>
  <punkt bib:id="p2.1">
   <tytuł>Podstawy</tytuł>
   <punkt bib:id="p2.1.standardowe">
	<tytuł>Standardowe typy danych</tytuł>
	<treść>O standardowych typach danych.</treść>
   </punkt>
   <treść>Podstawy SQL są dość proste.</treść>
  </punkt>
  <treść>Structured Query Language</treść>
 </rozdział>
 <rozdział bib:id="p3">
  <tytuł>Język SQL - zaawansowane konstrukcje</tytuł>
  <treść>Bardzo zaawansowane konstrukcje.</treść>
 </rozdział>
</książka>

Tak poprawiony dokument jest zgodny z powyższym schematem XML Schema.

9.3 Badanie typu

Operator logiczny instance of służy do sprawdzenia, czy pewne wyrażenie jest zadanego typu. Jest to operator binarny. Jego lewym argumentem jest wyrażenie, a prawym typ. Przyjmuje on wartość logiczną prawda, wtedy i tylko wtedy, gdy to wyrażenie jest tego typu. Specyfikacja typu ma postać:

element(elem, typ)

Przy czym elem jest nazwą elementu a typ jest nazwą typu XML Schema. Do tak zdefiniowanego typu należą wszystkie elementy o nazwie elem i typie typ. Można pominąć każdy z argumentów. Samo element() oznacza typ, do którego należą wszystkie elementy. Z tego typu korzystaliśmy już we wszystkich zapytaniach w p. 8. Gdy pominiemy drugi argument, pisząc na przykład element(książka), określamy typ, do którego należą wszystkie elementy książka, przy czym ich typ XML Schema jest dowolny.

Pominięcie pierwszego argumentu jest kłopotliwe technicznie, bo jak tu podać drugi argument, a opuścić pierwszy? W takiej sytuacji korzysta się z gwiazdki, która oznacza brak argumentu. Typ, do którego należą wszystkie elementy zgodne z typem XML Schema o nazwie bib:TypPunktu (por. p. 9.2), zapiszemy tak:

element(*, bib:TypPunktu)

Powróćmy na chwilę do ostatniego zapytania z p. 8. Wystąpił w nim dość sztuczny warunek:

[name()="punkt" or name()="rozdział"]

Miał on ograniczyć zejście rekurencyjne tylko do elementów opisujących strukturę dokumentu. Można to jednak zapisać bardziej elegancko, ponieważ w schemacie z p. 9.2 oba te elementy są jednakowego typu. Zapytamy więc o elementy typu bib:TypPunktu:

[. instance of element(*, bib:TypPunktu)]

To rozwiązanie jest bardziej elastyczne, ponieważ przy zmianie metody konstrukcji struktury dokumentu (np. wprowadzanie podziału na części), musimy zmienić tylko definicję schematu w XML Schema. Nie będziemy natomiast musieli zmieniać zapytania (oczywiście pod warunkiem, że typem elementu część będzie bib:TypPunktu).

Na początku zapytania musimy jeszcze wskazać definicję typów XML Schema, która ma być użyta w czasie obliczeń. Oto poprawiona wersja ostatniego zapytania z p. 8 (9-3-badanie-typu.xquery):

import schema namespace bib="http://www.school.edu.pl/bib";

declare function local:st($elem as element()) as element()*
{
  for $p in $elem/*[. instance of element(*,bib:TypPunktu)]
  return
   <pozycja>
	 { $p/@bib:id, $p/bib:tytuł, local:st($p) }
   </pozycja>
};


<spis-treści>
  {
   for $r in doc("ksiazka-schema.xml")/bib:książka
   return local:st($r)
  }
</spis-treści>

Zamiast tego warunku możemy też skorzystać z konstruktora elementu ścieżki, podając w pętli for wewnątrz funkcji ścieżkę:

$elem/element(*,bib:TypPunktu)

Ostatnim elementem tej ścieżki jest dowolny element mający typ XML Schema o nazwie bib:TypPunktu.

9.4 Typ argumentu funkcji

Typy opisane w p. 9.3 mogą być użyte także do zdefiniowania typów argumentów funkcji. Wywołanie funkcji z argumentem niewłaściwego typu powoduje zgłoszenie błędu. Zapytanie przedstawione w p. 9.3 można też zapisać w ten sposób, że w części wykonywalnej zapytania wywołujemy funkcję local:st dla rozdziałów a nie książki. Taki zapis z pewnością będzie bardziej intuicyjny, ponieważ w tej funkcji jest zapisany wynik przetwarzania jej argumentu (wypisanie elementu pozycja), a nie tak jak w p. 9.3 wynik przetwarzania wartości, dla których nastąpi zejście rekurencyjne (9-4-typ-argumentu.xquery).

import schema namespace bib="http://www.school.edu.pl/bib";

declare function local:st($elem as element(*,bib:TypPunktu)) as element()
{
  <pozycja>
   {
	 $elem/@bib:id, $elem/bib:tytuł,
	 for $p in $elem/element(*, bib:TypPunktu)
	 return local:st($p)
   }
  </pozycja>
};

<spis-treści>
  {
   for $r in doc("ksiazka-schema.xml")/bib:książka/bib:rozdział
   return local:st($r)
  }
</spis-treści>

W tym zapytaniu zadeklarowaliśmy, że funkcja local:st pobiera jako argumenty wartości o typie XML Schema bib:TypPunktu.

9.5 Instrukcja wyboru dla typu

XQuery zawiera instrukcję wyboru dla typu (typeswitch). Jej działanie zależy od typu wyrażenia podanego jako argument. Każda gałąź tej instrukcji jest związana z pewnym typem. W czasie realizacji zapytania, wykonana zostanie ta gałąź, która jest etykietowana faktycznym typem argumentu instrukcji.

Wyobraźmy sobie, że zapytanie z p. 9.4 chcemy wykonać w kolekcji o nazwie bib, która zawiera dokumenty o korzeniu książka. Argumentem funkcji local:st będzie teraz książka, rozdział albo punkt. Jeśli argumentem jest element o typie XML Schema TypKsiążki, to wypisujemy znacznik <spis-treści> a w nim tytuł i autorów książki oraz pozycje jej spisu treści (zejście rekurencyjne). Jeśli argumentem jest natomiast element o typie XML Schema TypPunktu, to wypisujemy znacznik <pozycja> a w nim tytuł punktu lub rozdziału i pozycje spisu treści jego wnętrza (zejście rekurencyjne) (9-5-typeswitch.xquery).

import schema namespace bib="http://www.school.edu.pl/bib";

declare function local:st($elem as element()) as element()
{
  typeswitch($elem)
   case $książka as element(*, bib:TypKsiążki)
	 return
	  <spis-treści>
	    { $książka/bib:tytuł, $książka/bib:autor }
	    {
		 for $p in $książka/element(*,bib:TypPunktu)
		 return local:st($p)
	    }
	  </spis-treści>
   case $punkt as element(*, bib:TypPunktu)
	 return
	  <pozycja>
	    { $punkt/@bib:id, $punkt/bib:tytuł }
	    {
		 for $p in $punkt/element(*,bib:TypPunktu)
		 return local:st($p)
	    }
	  </pozycja>
   default
	 return <błąd-w-dokumencie/>
};

for $r in collection("bib")/bib:książka
return local:st($r)

Wartość zmiennej $książka lub $punkt jest dokładnie taka sama jak zmiennej $elem. Te dwie nowe zmienne ($książka,$punkt ) mają uwypuklić fakt, że w ramach instrukcji typeswitch następuje zmiana typu wyrażenia. Po tej zmianie nie korzystamy już ze "starej" zmiennej ("starego" typu), ale mamy do dyspozycji "nową" zmienną ("nowego" typu).

Sekcja default w powyższej instrukcji typeswitch to wynik zastosowania techniki programowania defensywnego. Jeśli jakiś dokument w kolekcji bib nie będzie zgodny z typem dokumentu z p. 9.2, to w wyniku pojawi się znacznik <błąd-w-dokumencie/>.

Gdyby kolekcja bib składała się tylko z dokumentu z p. 9.2, to wynik tego zapytania byłby taki:

<spis-treści xmlns:bib="http://www.school.edu.pl/bib">
  <bib:tytuł>Bazy danych. Projektowanie aplikacji na serwerze</bib:tytuł>
  <bib:autor>Lech Banachowski</bib:autor>
  <bib:autor>Krzysztof Stencel</bib:autor>
  <pozycja bib:id="p1">
   <bib:tytuł>Wprowadzenie do tematyki baz danych</bib:tytuł>
  </pozycja>
  <pozycja bib:id="p2">
   <bib:tytuł>SQL-język relacyjnych i obiektowo-relacyjnych baz danych</bib:tytuł>
   <pozycja bib:id="p2.1">
	 <bib:tytuł>Podstawy</bib:tytuł>
	 <pozycja bib:id="p2.1.standardowe">
	  <bib:tytuł>Standardowe typy danych</bib:tytuł>
	 </pozycja>
   </pozycja>
  </pozycja>
  <pozycja bib:id="p3">
   <bib:tytuł>Język SQL - zaawansowane konstrukcje</bib:tytuł>
  </pozycja>
</spis-treści>

9.6 Typy podstawowe

W XML Schema zdefiniowano wiele typów podstawowych. W zapytaniach XQuery można z tych typów korzystać. Są to m.in. typ napisowy (xs:string), typ daty (xs:date), typ logiczny (xs:boolean) i typ liczbowy (xs:decimal).

Oto funkcja, której wynikiem jest długość najdłuższej ścieżki w drzewie dokumentu, tzn. poziom zagnieżdżenia najgłębszego elementu dokumentu. Przykład ten ilustruje użycie typu standardowego xs:decimal (9-6-typ-elem.xquery).

declare function local:głębokość($elem as element()) as xs:decimal
{
  if (count($elem/*) = 0)
  then 1
  else 1 + max( for $dziecko in $elem/* return local:głębokość($dziecko) )
};

<głębokość-drzewa>
  { local:głębokość(doc("ksiazka-schema.xml")/*) }
</głębokość-drzewa>

Zauważmy, że wywołanie local:głębokość(doc("ksiazka.xml")/*) jest poprawne. Argumentem funkcji musi być pojedynczy element, ale korzeniem każdego dokumentu XML też jest dokładnie jeden element.

Dla przykładowego dokumentu z p. 9.2 wynikiem będzie:

<głębokość-drzewa> 5 </głębokość-drzewa>

10 Zadanie

Rozważmy dokumenty XML o następującym typie (auto.dtd):

<!ELEMENT auto	(marka, część+)>
<!ELEMENT część (nazwa, cena?, część*)>
<!ELEMENT marka (#PCDATA)>
<!ELEMENT nazwa (#PCDATA)>
<!ELEMENT cena (#PCDATA)>
<!ATTLIST część ilość CDATA #REQUIRED >

Elementem głównym tych dokumentów jest auto. W tych dokumentach opisano, z jakich części składają się poszczególne auta. Element cena oznacza cenę jednostkową, natomiast atrybut ilość to ilość danej części, która wchodzi w skład części nadrzędnej lub auta. Oto przykładowy dokument tego typu (auto.xml):

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-2" ?>

<!DOCTYPE auto SYSTEM "auto.dtd">

<auto>
  <marka>Moskwicz</marka>
  <część ilość="4">
   <nazwa>koło</nazwa>
   <część ilość="1">
	 <nazwa>opona</nazwa>
	 <cena>100</cena>
   </część>
   <część ilość="1">
	 <nazwa>felga</nazwa>
	 <cena>122</cena>
   </część>
  </część>
</auto>

Znajdź w Internecie jakąś darmową implementację XQuery. Ich lista jest dostępna np. na stronach W3C XML Query. Za pomocą tej implementacji napisz i przetestuj następujące zapytania.

 1. Wypisz marki wszystkich samochodów.
 2. Wypisz wszystkie nazwy użytych części.
 3. Podaj marki samochodów, w których użyto felg aluminiowych.
 4. Znajdź część, której jednorazowo użyto najwięcej (tzn. część z największą wartością atrybutu ilość).
 5. Wypisz listę części, a przy każdej części podaj listę aut, w których tę część użyto.
 6. Podaj długość najdłuższej ścieżki w drzewie dokumentu.
 7. Podaj nazwę najbardziej "zagnieżdżonej" części.
 8. Zakładając, że cena auta to łączna suma cen jego części, wyznacz cenę każdego auta.
 9. Znajdź najdroższą (w sensie ceny jednostkowej) część każdego auta.
 10. Wypisz skorowidz dziesięciu najczęściej (w sensie liczby wystąpień) używanych części. Pozycja takiego skorowidza zawiera nazwę części i nazwy wszystkich części oraz marki aut, w których tej części użyto.

Opracuj definicję schematu XML Schema dla tego typu dokumentu. Sprawdź, czy napisane przez Ciebie zapytania są poprawne z punktu widzenia systemu typów. W tym celu dodaj deklaracje typów do wszystkich powyższych zapytań i ponownie przetestuj te zapytania.

11 Literatura

[ABS01] S. Abiteboul, P. Buneman, D. Suciu, Dane w sieci WWW, MIKOM, Warszawa 2001.
[AQM97] S. Abiteboul, D. Quass, J. McHugh, J. Widom, J. Wiener, The Lorel Query Language for Semistructured Data. w: International Journal od Digital Libraries, 1(1):68-88, Kwiecień 1997.
[BC00] A. Bonifati, S. Ceri: Comparative Analysis of Five XML Query Languages. SIGMOD Record 29(1): 68-79 (2000).
[CCF99] S. Ceri, S. Comai, P. Fraternali, S. Paraboschi, L. Tanca, E. Damiani. XML-GL: A Graphical Language for Querying and Restructuring XML Documents. SEBD 1999: 151-165. http://www8.org/w8-papers/1c-xml/xml-gl/xml-gl.html.
[CDB00] R. G. G. Cattell, Douglas K. Barry, Mark Berler, Jeff Eastman, David Jordan, Craig Russell, Olaf Schadow, Torsten Stanienda, and Fernando Velez, The Object Data Standard: ODMG 3.0, Morgan Kaufmann Publishers, 2000.
[Cl99] J. Clark: XML Path Language (XPath), 1999, http://www.w3.org/TR/xpath.
[DFF98] A. Deutsch, M. Fernandez, D. Florescu, Alon Levy, D. Suciu, XML-QL: A Query Language for XML. w: Proc. of the Query Languages Workshop (QL98), Cambrigde, Massachussets, Grudzień 1998. http://www.w3.org/TR/1998/NOTE-xml-ql-19980819/.
[Fal01] D. Fallside, XML Schema Part 0: Primer, W3C Recommendation, Maj 2001, http://www.w3.org/TR/xmlschema-0/.
[GMW99] R. Goldman, G. McHugh, J. Widom. From Semistructured Data to XML: Migrating the Lore Data Model and Query Language. w: Proceedings of the 2nd International Workshop on the Web and Databases (WebDB '99), Filadelfia, Pensylwania, Czerwiec 1999.
[RLS98] J. Robie, J. Lapp, D. Schach. XML Query Language (XQL). w: Proc. of the query languages workshop. Cambrigde, Massachussets, Grudzień 1998. http://www.w3.org/TandS/QL/QL98/pp/xql.html
[XML04] Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Third Edition). W3C recommendation. Luty 2004. http://www.w3.org/TR/REC-xml/
[XQ03] XQuery 1.0: An XML Query Language. W3C working draft. Listopad 2003. http://www.w3.org/TR/xquery/.
[XQU03] XML Query Use Cases. W3C working draft. Listopad 2003. http://www.w3.org/TR/xquery-use-cases/.
[XSLT99] XSL Transformations (XSLT) Version 1.0. W3C recommendation. Listopad 1999. http://www.w3.org/TR/1999/REC-xslt-19991116.

Od 15 stycznia 2018 wizyt 1365. Valid XHTML 1.0 Strict Krzysztof Stencel