Oracle Internet Application Server 9i

 

 

1.     Wprowadzenie. 2

2.     Architektura I komponenty. 4

2.1.      Dwu i trzy warstwowe modele aplikacji 4

Model dwuwarstwowy. 4

Model trzywarstwowy. 4

2.2.      Architektura Oracle Internet Application Server 5

2.3.      Dostępne wersje. 5

Standard Edition. 5

Enterprise Edition. 5

Wireless Edition. 5

3.     Serwisy Oracle Internet Application Serwer 6

3.1.      Serwisy komunikacyjne (Communication Services) 6

3.2.      Serwisy zarządania zawartością (Content Management) 7

Oracle Internet File System.. 7

3.3.      Serwisy logiki aplikacji (Business Logic) 9

BC4J (Business Components for Java) 10

Oracle8i JVM.. 10

Oracle8i PLSQL. 10

Oracle Forms. 10

3.4.      Serwisy Prezentacji (Presentation) 11

Apache Jserv. 11

OracleJSP (JavaServer Pages) 11

Oracle PL/SQL Server Pages (PSP) 12

Interpreter Perla. 12

3.5.      Biblioteki narzędziowe (Developer’s Kits) 12

Bioblioteki dostępu do bazy danych. 12

Biblioteki narzędziowe dla XML. 12

Biblioteki narzędziowe LDAP.. 13

3.6.      Serwisy portalowe. 13

Oracle Portal 14

Oracle Portal-to-Go. 14

3.7.      Serwisy Buforujące (Caching) 17

Buforowanie dostępu do bazy danych (Oracle Database Cache) 17

Buforowanie www (Oracle Web Cache) 17

3.8.      Serwisy systemowe. 18

Oracle Enterprise Manager 18

Oracle Advanced Security. 18

3.9.      Raportowanie (Business Intelligence) 19

Oracle Reports. 19

Oracle Discoverer 3i Viewer 19

 

 


1.   Wprowadzenie

·        Platforma iAS dostarcza zintegrowanego środowiska programistycznego dla tworzenia aplikacji internetowych.

·        W połączeniu z wydajnością bazy danych Oracle9i tworzą niezawodny, skalowalny i bezpieczny serwer aplikacyjny.

 


2.   Architektura i komponenty

2.1.        Dwu i trzy warstwowe modele aplikacji

Model dwuwarstwowy

Typowy model klient – serwer, podstawowa wada to „gruby” klient, który obsługuje częściowo logikę aplikacji, co powoduje, że taki klient jest kosztowny i trudny w zarządzaniu. Co więcej w modelu tym istnieją duże ograniczenia na środowisko klienta – wymagana jest konkretna platforma, środowisko itp.

 

Model trzywarstwowy

Powstał z potrzeby wyeliminowania problemów towarzyszących modelowi dwuwarstwowemu. Warstwa środkowa pomiędzy klientem i bazą danych składa się z serwera aplikacji, który obsługuje przeważającą większość logiki aplikacji. Dzięki temu klienci mogą być „cienkimi” klientami, a logiką aplikacji łatwiej jest zarządzać. Architektura warstwy drugiej jest zoptymalizowana pod kątem dostępu do bazy danych.

2.2.        Architektura Oracle Internet Application Server

2.3.        Dostępne wersje

Standard Edition

Dla serwisów o małej liczbie transakcji i małych potrzebach wsparcia dla aplikacji. Zawiera:

·        Standardową podstawową infrastrukturę

·        Wsparcie dla API J2EE

·        Intergrację z bazą danych Oracle

Enterprise Edition

Zalecany dla średnich i dużych serwisów. Standard + Oracle Database Cache + Oracle Web Cache + Oracle PL/SQL + Oracle Forms Services + Oracle Reports Services + Oracle Discoverer 3i Viewer

Wireless Edition

Enterprise + Oracle Portal-to-Go umożliwiający dostęp do serwisów dla urządzeń bezprzewodowych

3.   Serwisy Oracle Internet Application Serwer

3.1.        Serwisy komunikacyjne (Communication Services)

Część komunikacyjna obsługuje nadchodzące zapytania. Część z tych zapytań jest obsługiwana przez serwer HTTP, a część jest kierowana do innych obszarów AS.

Serwer HTTP jest oparty na technologii Apache (1.3.12). Umożliwia on korzystanie z licznych modułów, z których część dostała dodana specjalnie dla zastosowań w AS. Najważniejsze moduły to

3.2.        Serwisy zarządania zawartością (Content Management)

Usługi te ułatwiają zarządzanie zawartością serwisu, niezależnie od jego typów plików w hierarchii plików dostępnej przez www, Mircosoft Networking lub ftp, umożliwiają konfigurację wyrafinowanego wyszukiwania plików, alarmów wywoływanych przez zdefiniowane zdarzenia, obsługę wieloosobowych projektów przez mechanizmy synchronizacji pracy (check-in-check-out)

Oracle Internet File System

 

 


3.3.        Serwisy logiki aplikacji (Business Logic)

BC4J (Business Components for Java)

Środowisko w Javie, z obsługą XML, umożliwiające wydajną pracę nad wielowarstwowymi, bazodanowymi aplikacjami korzystając z dostarczonych komponentów. Wytworzone elementy mogą być używane jako EJB Session Beans bądź jako CORBA Serber Objects.

Oracle8i JVM

Wysoce skalowalna platforma Javy. Wspiera Enterprise JavaBeans, CORBĘ, procedury pamiętane w baziedanych. Architektura tej platformy została zaprojektowana z myślą o dużej wydajności przy dużej ilości użytkowników.

Oracle8i PLSQL

Dostarcza środowisko umożliwiające użytkownikom wywoływanie procedur pamiętanych w bazie danych przez  przeglądarkę. Procedury te mogą pobierać dane z tabel i generować na ich podstawie strony HTML.

Oracle Forms

Umożliwia uruchamianie aplikacji opartych na technologii Oracle Forms przez Internet lub Intranet. W warstwie serwera aplikacji usługa ta składa się ze słuchacza (listener) oraz mechanizmu wykonującego kod w którym zawarta jest logika aplikacji. W warstwie klienta usługa składa się z appletu Javy realizującego Funkcje interfejsu Oracle Forms oraz Oracle Jinitiatior’a – plug-inu Javy dostarczającego możliwość korzystania ze specyficznej wirtualnej maszyny Javy po stronie klienta.

Kiedy użytkownik wywołuje zapytanie o adres URL uruchamiający aplikację opartą na Oracle Forms, słuchacz (listener) akceptuje żądanie i ładuje applet do przeglądarki użytkownika. Następnie applet ów nawiązuje trwałe połączenie z mechanizmem obsługi logiki (Oracle Forms runtime engine).


3.4.        Serwisy Prezentacji (Presentation)

Dostarczają dynamiczną zawartość do przeglądarki klienta. Wspierane są servlety, JavaServer Pages, skrypty Perl/CGI, PL/SQL Pages. Używając tych serwisów można tworzyć warstwę prezentacyjną aplikacji.

Apache Jserv

Jest to mechanizm w pełni zgodny ze specyfikacją Sun Microsystems Java Servlet APIs 2.0. Działa na JVM w wersji 1.1 i uruchamia każdy servlet zgodny z wersją 2.0

OracleJSP (JavaServer Pages)

Technologia ta rozszerza servlety i umożliwia użycie kodu i skryptów Javy zagnieżdzonego w HTMLu lub XMLu. Używając JSP można łączyć statyczny wzorzec z dynamiczną zawartością do tworzenia interfejsów. JSP umożliwia programowanie oparte na komponentach, oddzielając logię (zwykle w JavaBeans) od prezentacji. OracleJSP jest pełną implementacje JavaServer Pages 1.1 rozszerzoną o:

Oracle PL/SQL Server Pages (PSP)

Są analogiczne do JavaServer Pages, ale korzystają z PL/SQL jako język skrytów.

Interpreter Perla

Osadzony w serwerze HTTP (mod_perl)


3.5.        Biblioteki narzędziowe (Developer’s Kits)

Bioblioteki dostępu do bazy danych

Są to biblioteki klienckie Oracle8i oraz biblioteki dla Javy (JMS, SQLJ i JDBC)

o       Java Messaging Service – implementacja zgodna z Sun Mirosystems Java Messaging Service 1.02. Dodatkowo zawiera API dla Oracle Advancej Queuing (AQ). To API implementuje mechanizm kolejek komunikatów między aplikacjami.

o       Oracle SQLJ Translator – preprocesor używany do osadzania zapytań SQL w kodzie Javy.

o       Oracle Java Database Connectivity (JDBC) – sterownik dostępu do bazy danych dla Javy

o       Oracle Interface Call (OCI) – biblioteka dostępu do bazy dla języków trzeciej generacji jak C, C++, COBOL, czy FORTRAN.

Biblioteki narzędziowe dla XML

Zawiera następujące komponenty:

Biblioteki narzędziowe LDAP

Umożliwia współpracę z Oracle Internet Directory, Oracle LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Komponenty


3.6.        Serwisy portalowe

Pozwalają zintegrować różnorodne typy stron w jeden, scentralizowany, personalizowalny widok odnoszący się do aplikacji i danych.

Oracle Portal

Przeznaczony dla użytkowników korzystających z www.

Oracle Portal-to-Go

Przeznaczony dla urządzeń przenośnych. Umożliwia tworzenie stron portalowych dostępnych dla tych urządzeń bez potrzeby pisania osobnej wersji dla każdego typu urządzenia. Dzieje się taki dzięki przechowywaniu informacji w formacie XML, zgodnym z pewnym DTD.

1.      Wireless Markup Language 1.1

2.      Tiny HTML (np. dla Palmtopów)

3.      VoxML/VoiceXML: język Motoroli umożliwiający głosową interakcję z aplikacją

4.      Handheld Device Markup Language: uproszczona wersja HTML

5.      Plain text

3.7.        Serwisy Buforujące (Caching)

Buforowanie dostępu do bazy danych (Oracle Database Cache)

Mechanizm ten znajduje się w środkowej warstwie i buforuje najczęsciej używane dane na poziome serwera aplikacji. Odciąża w ten sposób bazę danych i zmniejsza ruch w sieci. Najlepiej sprawdza się w środowisku w którym większość zapytań to operacje odczytu i/lub dopuszczalne jest opóźnienie w synchronizacji danych (dane odczytywane nie muszą bezwzględnie być aktualne).

Buforowanie www (Oracle Web Cache)

Buforuje odpowiedzi na najczęściej zadawane zapytania http. Ważniejsze cechy:


3.8.        Serwisy systemowe

Oracle Enterprise Manager

Służy do zarządania serwisami AS. Z poziomu interfejsu klienta pozwala wykonać następujące czynności:

Oracle Advanced Security

3.9.        Raportowanie (Business Intelligence)

Oracle Reports

Umożliwia korzystanie z istniejących I tworzenie nowych raportów Oracle Reports Developer przez www. Składa się z komponentu serwera, maszyny wykonującej (runtime engine) i servletu klienta

Oracle Discoverer 3i Viewer

Służy do publikowania raportów stworzonych przy użyciu Oracle Discoverer 3i Plus