Karol Bieńkowski
Referat z "Aplikacji Bazodanowych w Internecie"
Wydział Matemetyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego
Warszawa, 8 stycznia 2002 r.
Wersja offline


SerwletyCo będzie?Co to jest serwlet?Przykładowy kod serwletu http

import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

public class SimpleServlet extends HttpServlet
{ 
  public void doGet (HttpServletRequest request,
          HttpServletResponse response)
  throws ServletException, IOException {
    PrintWriter  out;

    response.setContentType("text/html");

    out = response.getWriter();
    out.println("<HTML><HEAD><TITLE>");
    out.println("Hello world servlet");
    out.println("</TITLE></HEAD><BODY>");
    out.println("<H1>" + title + "</H1>");
    out.println("<P>This is output from SimpleServlet.");
    out.println("</BODY></HTML>");
    out.close();
  }
}


Po co są serwlety?

Zasadniczo: do wyświetlania dynamicznych stron WWW.

Miejsce serwletów w aplikacjach J2EE

[j2ee tiers]
Rysunek 1. Warstwy w modelu J2EE (obrazek z J2EE Tutorial)


[j2ee containters]
Rysynek 2. Kontenery w modelu J2EE (obrazek z J2EE Tutorial)


Komunikacja z klientemPrzykład komunikacji z klientem

<html>
<head><title>Formularz</title></head>
<body>
  <form action="/karolb/test" method="post">
  Podaj tekst: <input type="text" name="tekst" value="">
  </form>
</body>
</html>
zadziała następujący serwlet:
import java.io.*;
import javax.servlet.*;
import javax.servlet.http.*;

public class TestServlet extends HttpServlet {

  public void doPost(HttpServletRequest request, 
    HttpServletResponse response)
  throws ServletException, IOException {
    PrintWriter out;
    String tekst;
    
    response.setContentType("text/html");
    out = response.getWriter();
    out.println("<HTML><HEAD><TITLE>Wyniki z formularza");
    out.println("</TITLE></HEAD><BODY>");
    tekst = request.getParameter("tekst");
    if (tekst != null)
      out.println("Z formularza otrzymalem: " + tekst);
    else
      out.println("Brak danych z formularza");    
    out.println("</BODY></HTML>");
    out.close();
  }

  public void doGet(HttpServletRequest request, 
    HttpServletResponse response)
  throws ServletException, IOException {
    PrintWriter out;
    String tekst;
    
    response.setContentType("text/html");
    out = response.getWriter();
    out.println("<HTML><HEAD><TITLE>Uwaga</TITLE>");
    out.println("</HEAD><BODY>");
    out.println("Ten serwlet nie obsluguje metody GET!");    
    out.println("</BODY></HTML>");
    out.close();
  }
  
}

Wzmianka o wielowątkowości

Serwlety wykonują się w środowisku wielowątkowym, więc może się zdarzyć, że wiele kopii serwletu będzie działać naraz. A może być tak, że będzie jedna instancja serwletu, ale wiele wątków wykonujących metodę service. Jeżeli w serwlecie jest odwołanie do zasobu, który wymaga wyłączności to:

Cykl życia serwletuUtrzymywanie stanu (session tracking)

To jedna z najważniejszych zalet serwletów. Nie ma tego w CGI.
Schemat: Cechy:

Przykład użycia sesjiCiasteczka

Schemat użycia: Lepiej jednak używać sesji.


Dzielenie zasobów między serwlety (ServletContext)

Schemat (podobny do tego przy obsłudze sesji): Przechowywanie jest podobne do tego związanego z sesjami, ale te same obiekty są dostępne dla wszystkich serwletów na serwerze (w kontenerze). Dlatego trzeba szczególnie uważać na nazwy atrybutów, żeby się nie zdarzyło, że dwie różne apliacje chcą korzystać z tego samego atrybutu.

Przykład użycia kontekstu

public class WyswietlDane extends HttpServlet {

  public synchronized void init() throws ServletExcpetion {
    
    BazaDanych bd = (BazaDanych) 
      getServletContext().getAttribute("pl.sklep.bd.baza");

    if (bd == null) {
      bd = new BazaDanych("http://pulsar", "scott", "tiger");
      getServletContext().setAttribute("pl.sklep.bd.baza", bd);
    }
  
  }

  ...
}


Inne możliwości serwletówInstalowanie serwletów na Tomcat'cieLiteratura:

Nie tylko o serwletach:

© 2001-2002 Karol Bieńkowski
http://karolb.prv.pl